سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی طاهرخانی – اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
علی فرامرزی – اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
اصغر جعفری – کارشناس مسئول زراعت و باغبانی شهرستان خرم دره
کوروش صیامی – اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تاریخ کاشت و روش کاشت بر عملکرد و خصوصیات مرتبط با آن در دو رقم لوبیا، آزمایش در سه تاریخ کاشت (اول خرداد، ۱۵ خرداد و ۳۰ خرداد ) و دو روش کاشت فاروئی و کرتی (باتراکم ثابت ۴۰ بوته در هر متر مربع) برای دو رقم لوبیای قرمز ناز و چیتی تلاش (هر دو دارای تیپ رشد نامحدود و رونده یا تیپ ۳ هستند) اجرا گردید. آزمایش به صورت طرح اسپلیت-فاکتوریل، که در آن تاریخ های کاشت به عنوان کرت های اصلی وارقام و روش کاشت به عنوان کرت های فرعی درنظر گرفته شدند، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال ۱۳۸۶ در مزرعه تحقیقاتی کشت و صنعت بنیاد زردشت خرمدره به اجرا آمد. بعد از انجام عملیات کاشت و داشت و برداشت نهائی صفاتی چون عملکرد کل دانه، عملکرد بیولوژیک، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن صد دانه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس و مقایسات میانگین نشان داد که این فاکتورها به طور معنی داری بر عملکرد دانه موثر بودند. بیشترین عملکرد از تاریخ کشت ۱۵ خرداد و روش جوی پشته ای حاصل گردید . تعداد غلاف در بوته مهمترین جزء عملکردی در این آزمایش بود به طوری که از نظر تعداد دانه در غلاف و وزن صد دانه در بین تیمارهای مختلف چندان تفاوتی مشاهده نشد. نتایج همچنین نشان می داد که در مورد عملکرد و اجزای عملکرد در بین روش های مختلف کشت تفاوت معنی داری وجود دارد و روش کشت جوی پشته ای به دلیل مناسبتر بودن بستر و عدم ارتباط مستقیم آب با اندام های لوبیا عملکرد بهتری نسبت به روش کرتی داشت.