سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سعادت اله میرزاپور – رئیس آموزشکده فنی و حرفه ای شهربابک
خجسته ملائی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد میبد و رئیس دبیرستان نمونه شهید اسلامی شهربابک

چکیده:

به منظور بررسی اثرتاریخ وتر اکم کاشت بر عملکردذرت علوفه ای، آزمایشی درسال ١٣٨١ به صورت طرح کرت های خردشده درقالب بلوک های کامل تصادفی در سه تک رار در مزرعه هنرستان کشاورزی شهربابک انجام گردید . تاریخ های کاشت به عنوان فا کتور اصلی ودر سه سطح ( ١٧ تیرماه، ٢٤ تیرماه ، ٣١ تیرماه ) فاصله دو بوته روی ردیف به عنوان فا کتور فرعی در دوسطح ( ٨ سانتی متر و ١٦ سانتی متر ) در نظرگرفته شد . نتایج حاصله از آزمایش نشان داد که تاریخ های کاشت اعمال شده بر عملکرد علوفه تولیدی اثر معنی داری نداشته است . ولی کاهش فاصله بوت ه های روی ردیف باعث افزایش بسیارمعنی دارعملکرد علوفه تولیدی جهت سیلو شده است.