سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد میرزا خانی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان
امیر حسین شیرانی راد – هیات علمی بخش دان ههای روغنی موسسه تهیه و اصلاح بذر و نهال کرج

چکیده:

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام گلرنگ، در پا ییز سال زراعی ۸۶-۱۳۸۵ آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد . طول هر کرت آزمایشی ۵ متر و شامل چهار خط کشت به فاصله ۵۰ سانتی متر و فاصله بوته ها روی ردیف ۵ سانتیمتر درنظر گرفته شد، تا تراکم ۴۰۰ هزار بوته در هکتار به دست آید. تاریخ های کاشت به عنوان عامل اصلی در ۶ سطح، به ترتیب شامل اول مهر، ۱۵ مهر، ۳۰ مهر، ۱۵ آبان، ۳۰ آبان و ۱۵ آذر ماه بودند. عامل فرعی شامل ارقام گلرنگ پاییزه در ۳ سطح، به نا مهای پدیده، زرقان- ۲۷۹ و گلدشت در نظر گرفته شدند . صفاتی از قبیل ارتفاع گیاه، تعداد شاخه های فرعی در هر گیاه، تعداد غوزه در گیاه، تعداد دانه در غوزه، و وزن هزار دانه، درصد خسارت سرما و عملکرد دانه اندازه گیری شد ند. بیشترین مقدار عملکرد دانه در تاریخ کاشت دوم ( ۱۵ مهر ) با ۱۸۹۳ کیلوگرم در هکتار و کمترین مقدار عملکرد دانه در تاریخ کاشت ششم ( ۱۵ آذر ماه) با ۱۲۳۱ کیلوگرم در هکتار تولید گردید. رقم پدیده با ۱۸۹۸ کیلوگرم در هکتار بیشترین و رقم گلدشت با ۱۲۶۳ کیلوگرم در هکتا ر کمترین عملکرد دانه را به خود اختصاص دادند. هدف از تاریخ های کاشت پنجم و ششم بررسی وضیعت کشت انتظار (کشت خفته)این گیاه با شرایط اقلیمی منطقه بود.