سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

غلامرضا خواجوئی نژاد – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

این تحقیق به منظور تعیین اثر تاریخ مختلف کاشت بر خصوصیات رشد رویشی و زایشی ارقام گندم در کرمان انجام شد . آزمایش به صورت طرح کرتهای خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار پیاده گردید . هفت تاریخ کاشت از اول مهر ماه به فواصل ۱۵ روز در کرت های اصلی و ارقام گندم در کرت های فرعی در نظر گرفته شدند .نتایج نشان داد که کلیه متغیرهای رشد مانند ارتفاع بوته ، سطح برگ پرچم ، وزن خشک گیاه ، وزن هزار دانه، تعداد دانه در هر سنبله، طول سنبله و عملکرد دانه تحت تاثیر مختلف تاریخهای کاشت قرار گرفتند. بیشترین و کمترین میزان عملکرد دانه به ترتیب در تاریخهای کاشت پانزدهم آبان ماه و اول مهر ماه حاصل گردید . همچنین بیشترین و کمترین میزان عملکرد دانه به ترتیب در رقم قدس و روشن به دست آمد که از نظر آماری بین آنها اختلاف معنی داری وجود داشت . با توجه به نتایج حاصله ، زمان مناسب کاشت ارقام فوق در منطقه از اوائل تا اواخر آبانماه بوده و رقم قدس نیز نسبت به رقم روشن سازگاری بهتری از خود نشان داد.