سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نسرین رزمی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)
حسن خانزاده – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)

چکیده:

این بررسی به منظور تعیین اثر تاریخ کاشت بر خصوصیات رویشی، عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های برتر کلزا، در طی دو سال زراعی ۸۵-۱۳۸۴ و ۸۶-۱۳۸۵ به صورت اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مغان اجرا گردید . چهار تاریخ کاشت ۱، ۱۵، ۳۰ مهر و ۱۵ آبان در کرت های اصلی و پنج ژنوتیپ برتر کلزا با نام های Sarigol ،RG 0003 ،Y3000 ،Hyola401 و Zrafam در کرت های فرعی قرار گرفتند . نتایج تج زیه مرکب دو سال داده ها نشان داد که تاریخ کاشت بر ارتفاع گیاه ، طول دوره رشد، عملکرد دانه و اجزای عملکرد تأثیر معنی دار داشت . بیشترین و کمترین میزان عملکرد دانه به ترتیب مربوط به تاریخ کاشت سوم با ۳۱۱۰ کیلوگرم در هکتار و تاریخ کاشت اول با ۲۵۴۰ کیلوگرم در هکتار بود . بین تاریخ کاشت دوم و سوم از نظر آماری تفاوت معنی داری وجود نداشت . در بین ارقام از نظر صفات رویشی و عملکرد دانه تفاوت آماری معنی دار وجود داشت . ژنوتیپ Y3000 زودرس ترین و رقم Zrafam دارای بیشترین ارتفاع بوته، تعداد خورجین در بوته و طول دوره رشد بودند. هیبرید Hyola 401 نیز دارای بیشترین عملکرد دانه بود. هیبرید Hyola 401 در تاریخ کاشت سوم با ۴۲۲۰ کیلوگرم در هکتار بیشترین میزان عملکرد دانه را تولید کرد.