سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

پریسا حیدری زاده – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا خواجه پور – دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

انتخاب تاریخ کاشت مناسب از مهم ترین عوامل مدیریتی برای دسترسی به عملکرد مناسب می باشد. اثر تاریخ کاشت بر رشد زایشی گلرنگ (توده محلی کوسه) در سال زراعی ۸۲-۱۳۸۱ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش با طرح اسپیلت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد . فاکتور اصلی شامل تاریخ کاشت با سه تکرار و فاکتور فرعی شامل ژنوتیپ ( ۲۲ ژنوتیپ ) بود . ارتفاع بوته ، تعداد شاخه های فرعی درجه یک و درجه دو ، تعداد طبق در شاخه فرعیدرجه یک و درجه دو ، تعداد دانه در طبق ، وزن هزار دانه و وزن دانه در بوته با تاخیر در کاشت از کاشت پاییزه به کاشت دیر هنگام بهاره کاهش یافت . ژنوتیپ ها ی C128 و DP7 بیشترین و ژنوتیپ DP9 کمترین ارتفاع بوته را داشتند . ژنوتیپ ها ی DP6 و DP9 به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد شاخه فرعی د رجه یک و رقم اراک ۲۸۱۱ بیشترین و ژنوتیپ های DP9 و DP5 کمترین تعداد شاخه فرعی درجه دو در بوته را به خود اختصاص دادند . تعدادطبق در شاخه فرعی درجه یک تحت تاثیر ژنوتیپ قرار نگرفت . رقم اراک ۲۸۱۱ و ژنوتیپ C114 بیشترین و ژنوتیپ DP9 کمترین تعداد طبق در شاخه فرعی د رجه دو را دارا بودند . تعداد دانه در طبق تحت تاثیر ژنوتیپ قرار نگرفت . ژنوتیپ های DP3 و C128 به ترتیب بیشترین و کمترین وزن هزار دانه را داشتند. ژنوتیپ DP25 بیشترین و ژنوتیپ های DP29 و DP9 کمترین وزن دانه در بوته را دارا بودند . شاخص برداشت تحت تاثیر تاریخ کاشت واقع نشد . با توجه به نتایج این آزمایش به نظر میرسد که در شرایط مشابه با مطالعه حاضر ، کشت گلرنگ باید در اواخر اسفند به عمل آید . ژنوتیپ های ISF۱۴ ،DP66 و DP25 برای این تاریخ کاشت توصیه می شوند.