سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اسماعیل محمودآبادی – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
مهدی عزیزی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
علی گزانچیان – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

به منظور بررسی اثر تاریخ ک اشت بر عملکرد و اجزا عملکرد خصوصیات زراعی هشت رقم کلزای پاییزه ، آزمایشی در سال زراعی ۸۵-۸۴ در منطقه گرمخان واقع در شهرستان بجنورد (مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی ) اجراء گردید . این آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل تاریخ کاشت در کرت های اصلی در دو سطح ۸۴/۶/۳۱ ، ۸۶/۷/۲۶ و ارقام شامل ۸ رقم معرفی شده (اکاپی، اورینت، SLM046، ابونیت، زرفام، لیکورد، اپرا، الویس) بودند. نتایج بررسی نشان داد که با تاخیر در تاریخ کاشت طول دوره قبل از گلدهی (رشد رویشی) کاهش یافت به طوری که بیشترین طول دوره رویشی متعلق به رقم اکاپی در تاریخ کاشت اول بود . تاخیر درتاریخ کاشت باعث کاهش ارتفاع دراکثر ارقام شد ، اما تعداد شاخه های فرعی افزایش یافت . همچنین با تاخیر در کاشت تعداد غلاف در گیاه ، وزن هزار دانه ، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه کاهش یافت. تاخیردر کاشت تاثیری بر روی تعداد دانه در غلاف نداشت. در بین ارقام از نظر تعداد شاخه فرعی، تعداد غلاف در گیاه، تعداد دانه در غلاف، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه اختلاف وجود داشت . رقم اکاپی از نظر تعداد غلاف در گیاه ، طول غلاف و تعداد د انه در غلاف و عملکرد دانه نسبت به سایر ارقام برتری داشت.