سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی اکبر قنبری – عضو هیئت علمی ایستگاه ملّی تحقیقات لوبیا خمین
محمدرضا لک – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
حمیدرضا دری – عضو هیئت علمی ایستگاه ملّی تحقیقات لوبیا خمین

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر تاریخ کاشت روی ارقام لوبیا چیتی، آزمایشی در سال ۱۳۸۳ در ایستگاه ملی تحقیقات لوبیا خمین انجام شد. این آزمایش به صورت کرت‌های خرد شده نواری (اسپلیت بلوک) در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. ۳ رقم لوبیا چیتی (محلی خمین، تلاش، COS16) در ۳ تاریخ کاشت مختلف (۴ خرداد، ۱۹ خرداد، ۳ تیر) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تأثیر تاریخ کاشت بر روی صفات تعداد روز تا رسیدگی و وزن صد دانه بسیار معنی‌دار و بر روی صفت تعداد دانه در غلاف معنی‌دار بود. مقایسه میانگین‌ها نشان داد که با تأخیر در کاشت عملکرد افزایش پیدا کرده و بیشترین آن به میزان ۲۲۳۵ کیلوگرم در هکتار از تاریخ کاشت ۳ تیر بدست آمد. اثر رقم بر روی صفات ارتفاع بوته، تعداد روز تا رسیدگی، تعداد غلاف در بوته و وزن صد دانه بسیار معنی‌دار و روی صفات تعداد دانه در غلاف و تعداد دانه در بوته معنی‌دار بود. بیشترین عملکرد از رقم تلاش به میزان ۲۲۲۱ کیلوگرم در هکتار بدست آمد. اثر متقابل رقم و تاریخ کاشت تنها بر روی صفات تعداد روز تا رسیدگی و تعداد دانه در بوته معنی‌دار گردید. علت اصلی نتایج حاضر به خاطر کاهش خسارت بیماری‌های موجود در مزرعه در تاریخ‌های دیرتر می‌باشد .