سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید عطا الله سیادت – مجممع عالی آموزشیو پژوهشی کشاورزی رامین
قدرت الله فتحی – مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی کشاورزی رامین
سعید صادق زاده – مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی کشاورزی رامین
محمدعلی ضمیری – مجتمع آموزشی و پژوهشی کشاورزی رامین

چکیده:

جهت بررسی نحوه تاثیر تاریخ کاشت روی عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم های ناور رافال و گلوبال شانزدهم آسان تا اول دی ماه سال زراعی ۷۵-۱۳۷۴ با فواصل زمانی هر پانزده روز در منطقه دزفول کاشته شد. آزمایش به صورت کرت های خرد شده بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرارا جراد شد که هدر آن تاریخ های کاشت به عنوان کرت های اصلی و رقم های مورد مطالعه کرت های فرعی آزمایش را تشکیل دادند.