سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مریم سرداری – دانشجوی کارشناسی ارشد
مهری صفاری – عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامرضا خواجویی نژاد – عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

به منظور انتخاب بهترین تاریخ کاشت ارقام کلز ا در کرمان آزمایشی در سال زراعی ۸۵-۱۳۸۴ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان به صورت طرح کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار انجام شد. تاریخهای کاشت ۲۰ اسفند، ۵ و ۲۰ فروردین به عنوان کرتهای اصلی و ارقام هایولا ۴۰۱ (Huyola 401) ، آپشن (Option) و RGS و PF به عنوان کرتهای فرعی منظور شدند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان دادند که بین تاریخ های مختلف کاشت از نظر، عملکرد دانه، وزن هزار دانه، تعداد غلاف در بوته و تعداد دانه در غلاف اختلاف بسیار معنی داری وجود دارد. اثر متقابل تاریخ کاشت * رقم برای عملکرد دانه و وزن هزار دانه معنی دار بود. بررسی ها نشان دادند که تاریخ کاشت ۲۰ اسفند در تمامی صفات مورد مطالعه از برتری قابل ملاحظه ای برخوردار است که این تاریخ کاشت به نظر می رسد که می توان آن را برای شرایط آب و هوایی توصیه کرد. بین ارقام نیز رقم آپشن از نظر تعداد غلاف در بوته و رقم هیولا ۴۰۱ از نظر بقیه صفات برتری داشت.