سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عنایت الله توحیدی نژاد – عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسن فرح بخش – عضو هیات عملی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد رضا شریفی – دانشجوی کارشناسی ارشد
نوشین بوستان – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر روی عملکرد ارقام کلز ا در منطقه جیرفت ، آزمایشی در قالب طرح کرتهای یکبار خرد شده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار صورت گرفت . تاریخ کاشت به عنوان فاکتور اصلی شامل چهار تاریخ کاشت (پانزدهم و سی ام مهرماه و پانزدهم و سی ام آبانماه) و ارقام به عنوان فاکتور فرعی شامل ۵۰۰ Option و Hyola 401 و Hyola 308 و Global انتخاب گردید. صفات مورد مطالعه عبارت بودند از : ارتفاع بوته ، تعداد دانه در غلاف، تعداد غلاف در بوته، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و عملکرد روغن. نتایج حاصله نشان داد که رقم Hyola 401 در تاریخ کاشت پانزدهم مهرماه با متوسط عملکرد دانه ۳۹۷۰ کیلوگرم در هکتار و میزان روغن ۲۱۱۰ کیلوگرم در هکتار بیشترین و رقم Global در تاریخ سی ام آبانماه با متوسط عملکرد دانه ۷۳۰ کیلوگرم و میزان روغن ۳۵۰ کیلوگرم در هکتار کمترین تولید را داشتند.