سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احمد افکاری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلیبر

چکیده:

این مطالعه در سال زراعی ۱۳۸۳ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلیبر واقع در ۵ کیلومتری شهر کلیبر بر روی ارقام بهاره اجرا گردید.آزمایش بصورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تک رار اجرا شد.طول هر کرت آزمایشی چهار متر و شامل هفت ردیف به فاصله ۵۰ سانتی متر و فاصله بوته ها روی هر ردیف ۱۰ سانتی متر در نظر گرفته شد تا تر اکم ۲۰۰ هزار بوته در هکتار بدست آید.کرت های اصلی شامل سه تاریخ کاشت (۱۵ فروردین،۲۵ فروردین و ۴ اردیبهشت ) و کرت های فرعی شامل ارقام (زرقان ۲۷۹،توده بومی شبستر ، اراک – ۲۸۱۱ نبراسکا- ۱۰) بودند.در طول مراحل آزمایش علاوه بر یادداشت برداری تاریخ سبز شدن، ارتفاع بوته ، ارتفاع ساقه های فرعی ، تعداد شاخه های فرعی،تعداد غوزه در گیاه، تعداد دانه در هر غوزه، وزن هزار دانه، محصول بیولوژیک، شاخص برداشت ،عملکرد روغن اندازه گیری شدند. طول دوره از کاشت تا وقوع کلیه مراحل نمو شامل ساقه دهی، ۵۰ و ۱۰۰ درصد غنچه دهی و ۵۰ و ۱۰۰ درصد گلدهی و رسیدگی تحت تاثیر قرار گرفته و با تاخیر در کاشت کاهش یافت.رقم توده بومی شبستر با عملکرد ۴۲۰۰ و رقم اراک ۲۸۱۱،۳۵۷۵ کیلوگرم در هکتار در بین سایر ارقام برتری محسوسی نشان دادند. بیشترین عملکرد دانه مربوط به رقم توده بومی شبستر در تاریخ کاشت اول با ۴۹۲۰ کیلوگرم در هکتار و کمترین عملکرد دانه مربوط به رقم نبراسکا – ۱۰ در تاریخ کاشت سوم با عمل کرد ۲۵۰۰ کیلوگرم در هکتار بود. تاخیر در کاشت موجب افزایش درصد روغن و کاهش عمل کرد روغن در واحد سطح گردید.آزمایش حاضر نشان داد که رقم زرقان ۲۷۹ و توده بومی شبستر به ترتیب، کمترین و بیشترین درصد روغن دانه را دارا بودند.