سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مصطفی علی نقی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد
محسن موحدی دهنوی – عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج
هوشنگ فرجی – عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج
اشکبوس دهداری – عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج

چکیده:

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ بهاره به عنوان کشت دوم ، آزمایشی در سال ۱۳۸۶ در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج اجرا شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار پیاده شد. عامل اول شامل تاریخ کاشت در چهار سطح ( ۲۶ اردیبهشت ، ۱۱ خرداد، ۲۶ خرداد و ۱۱ تیر) و عامل دوم شامل چهار رقم گلرنگ )اراک ۲۸۱۱ ، اصفهان ۱۴ ، گلدشت و سی) بودند . نتایج نشان داد که تاریخ کاشت ۲۶ خرداد و ۲۶ اردیبهشت به ترتیب با میانگین ۱۳۷۲ کیلوگرم در هکتار و ۱۱۲۹ کیلوگرم در هکتار بیشترین و کمترین عملکرد دانه را تولید کردند. اثر متقابل ژنوتیپ و تاریخ کاشت در اکثر صفات معنی دار گردید؛ به طوری که بیشترین عملکرد دانه، عملکرد روغن و تعداد دانه در طبق مربوط به رقم اصفهان ۱۴ در تاریخ کاشت ۱۱ تیر و کمترین مربوط به رقم IL111 در تاریخ کاشت ۲۶ اردیبهشت بود . با توجه به نتایج این تحقیق ، کشت رقم اصفهان ۱۴ در تاریخ کاشت ۱۱ تیر بعنوان بهترین گزینه جهت کشت دوم در منطقه یاسوج توصیه می شود. ولی با توجه به مصادف شدن زمان برداشت رقم اصفهان ۱۴ در تاریخ کاشت ۱۱ تیر با زمان کاشت بعضی از کشت های پاییزه مثل کلزا، می توان تاریخ کاشت ۲۶ خرداد را به عنوان گزینه دوم برای کلیه ارقام مورد استفاده در این آزمایش معرفی نمود.