سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محسن عدالت – دانشجوی دکترا دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
سیدعبدالرضا کاظمینی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
حسین غدیری – استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
علی اکبر کامگار حقیقی – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

تاریخ کاشت تاثیر زیادی بر رشد و نمو گیاه نخود دارد . زیرا مراحل فنولوژیک گیاه تابعی از نوع شرایط رشد می باشد. به منظور بررسی تاثیر تاریخ های کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد چه ار رقم نخود دیم ، آزمایشی در دو سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه آزمایشی ایستگاه تحقیقات دیم دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز انجام شد . تیمارها شامل سه تاریخ کاشت ( ۱۵ دی ، ۱۵ بهمن و ۱۵ اسفند) و چهار رقم نخود دیم (آرمان، هاشم، Flip 84-42 و ILC482) بودند. نتایج نشان دادند که برهمکنش تاریخ های مختلف کاشت و رقم تاثیر معنی داری بر عملکرد دانه در هر دو سال داشته است. به گونه ای که بیشترین عملکرد دانه از رقم Flip84-42 در تاریخ کشت ۱۵ دی ماه به دست آمد . در تاریخ کش ت ۱۵ اسفند کمترین میزان عملکرد دانه به دست آمد که ارقام هاشم و آرمان کمترین عملکرد را در این تاریخ کشت دارا بودند . همچنین، از بین اجزای عملکرد با تاخیر در کاشت از ۱۵ دی به ۱۵ اسفند، تعداد غلاف در بوته و تعداد دانه در غلاف در همه ارقام به طور معنی داری کاهش یافت. بیشترین تعداد غلاف بارور در بوته و تعداد دانه در غلاف مربوط به رقم Flip84-42 در تاریخ کاشت ۱۵ دی (به ترتیب۳، ۲۰ و ۲۲/۱) بود. به طور کلی ، می توان نتیجه گرفت که تاریخ کاشت ۱۵ دی ماه و ارقام Flip 84-42 و ILC482 از مطلوبیت خوبی در منطقه باجگاه برخوردار هستند.