سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مصطفی بشرخواه – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
سید علیرضا ولد آبادی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
عبدالرحمن عرفانی – کارشناس ارشد موسسه تحقیقات برنج کشور(رشت)
جهانفر دانشیان – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

چکیده:

به منظور تعیین اثر تاریخ کاشت وانتخاب رقم مناسب برنج (Oryza sativa L.) بر روی عملکرد و اجزا عملکرد در کشت مستقیم برنج ، آزمایشی در قالب کرت های خرد شده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال ۱۳۸۶ به مرحله اجرا در آمد .فاکتور اصلی شامل چهار تاریخ کاشت( ۱۰، ۲۰ و ۳۰ اردیبهشت و ۹ خرداد ) و فاکتور فرعی از سه رقم برنج (هاشمی، طارم محلی و Elpaso) تشکیل شدند . خصوصیات مورد ارزیابی عبارت بودند از : مقدار عملکرد دانه ، تعدا پنجه در واحد سطح ، تعداد خوشه در واحد سطح ، وزن هزار دانه ، تعداد دانه پر در واحد سطح و شاخص برداشت.نتایج تجزیه واریانش نشان داد تاریخ کاشت اثر معنی داری بر عملکرد دانه نداشت . در حالیکه اثر تاریخ کاشت برسایر صفات ارزیابی شده معنی دار بود.همچنین تفاوتهای معنی داری (۱%<P) ازنظر خصوصیات بررسی شده بین ارقام مختلف مشاهده شد ورقم Elpaso بیشترین مقدار عملکرد دانه ، بیشترین تعداد دانه پر در خوشه در واحد سطح و بالاترین شاخص برداشت را نسبت به دو رقم دیگر به خود اختصاص داد . با توجه به نتایج به دست آمده مشخص گردید رقم Elpaso برای کشت مستقیم برنج در مزارع استان گیلان از سایر ارقام مناسب تر است.