سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مسعود ایلانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
هوشنگ فرجی – استادیار دانشگاه یاسوج

چکیده:

انتخاب تاریخ کاشت مناسب یکی از عوامل مؤثر جهت دستیابی به حداکثر ظرفیت ژنتیکی عملکرد ارقام کنجد در هر منطقه است . به منظور تعیین تاریخ کاشت بهینه کنجد در شهرستان کازرون، این تحقیق در سال ۱۳۸۶ به صورت اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار با دو عامل تاریخ کاشت ( ۲۵ خرداد ، ۱۰ و ۲۵ تیرماه ) و ژنوتیپ (محلی کازرون ، داراب ۱۴ ، لاین یک و لاین دو ) انجام گردید . نتایج نشان داد که تأثیر تاریخ کاشت و رقم بر عملکر د دانه و درصد روغن معنی دار بود . بیشترین عملکرد دانه در تاریخ کاشت ۱۰ تیرماه با رقم محلی کازرون به دست آمد که نسبت به تاریخ کاشت ۲۵ خرداد ، ۲۲/۵% و نسبت به تاریخ کاشت ۲۵ تیرماه ، ۵۳/۲۵% برتری داشت . بیشترین درصد روغن در تاریخ کاشت ۲۵ خردادماه به دست آمد که نسبت به تاریخ کاشت ۱۰ تیرماه ۱۱/۹% و نسبت به تاریخ کاشت ۲۵ تیرماه ۶/۴۶% برتری داشت . بطورکلی رقم محلی کازرون ، بعنوان رقم برتر در تاریخ کاشت ۱۰ تیرماه بیشترین عملکرد دانه و در تاریخ کاشت ۲۵ خرداد بیشترین درصد روغن را داشت.