سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مصطفی محمد زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش زراعت دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامرضا خواجوئی نژاد – استاد یار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
عنایت الله توحیدی نژاد – استاد یار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهری صفاری – استاد یار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تاریخهای مختلف کاشت بر میزان روغن و پروتئین دانه سه رقم لوبیای روغنی (سویا) آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان به اجرا در آمد . تیمار اصلی آزمایش شامل تاریخ های کاشت با پنج سطح شامل (پانزدهم فروردین، اول اردیبهشت، پانزدهم اردیبهشت، اول خرداد و پانزدهم خرداد) و تیمار فرعی شامل رقم با سه سطح (استیل، ویلیامزوجیکا) بود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد در صد روغن و پروتئین دانه تحت تاثیر رقم و تاریخ کاشت قرار گرفت. مقایسه میانگین داده ها حاکی از آنست که بیشترین درصد پروتئین و روغن دانه متعلق به تاریخ کاشت پانزدهم فروردین و کمترین آن متعلق به تاریخ کاشت اول خرداد بود. نتایج نشان داد در صد روغن بطور معنی داری تحت تاثیر رقم قرار گرفت و بیشترین درصد روغن به رقم استیل و کمترین آن به رقم جیکا تعلق داشت. مقایسه ارقام از نظر درصد پروتئین کنجاله بیانگر آن بود که کمترین درصد پروتئین با میانگین ۳۴/۳۱ درصد به رقم جیکا و بیشترین آن با میانگین ۳۵/۹۰ درصد به رقم استیل تعلق داشت.