سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مریم سرداری – دانشجوی کارشناسی ارشد
مهری صفاری – عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
طاهره مجردی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

به منظور انتخاب بهترین تاریخ کاشت ارقام کلزا در کرمان آزمایشی در سال زراعی ۸۵-۱۳۸۴ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان به صورت طرح کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار انجام شد. تاریخهای کاشت ۲۰ اسفند، ۵ و ۲۰ فروردین در کرت های اصلی و ارقام کلزا RGS ،Option ،Huyola 401 و PF در کرت های فرعی منظور شدند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان دادند که بین تاریخهای مختلف کاشت از نظر درصد روغن و درصد پروتئین اختلاف معنی دار و از نظر عملکرد روغن و عملکرد پروتئین اختلاف بسیار معنی دار وجود دارد. بین ارقام کلزا و اثرات متقابل تاریخ کاشت * رقم از نظر این چهار صفت اختلاف معنی داری وجود داشت. بررسی ها نشان دادند که تاریخ کاشت ۲۰ اسفند در تمامی صفات مورد مطالعه از برتری قابل ملاحظه ای برخوردار بود و می تواند برای شرایط آب و هوایی کرمان توصیه گردد. رقم هایولا ۴۰۱ در کل تاریخهای کاشت از نظر عملکرد روغن، پروتئین و درصد روغن نسبت به سایر ارقام برتری داشت.