سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

کریم نوزاد نمینی – اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق
حمید دهقانزاده – اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تاریخ کاشت بهاره بر عملکرد، اجزای عملکرد دانه و درصد روغن ارقام کلزا ،(Brassica napus.L)، آزمایش ی در سالهای زراعی ۸۴-۱۳۸۳ و ۱۳۸۵-۱۳۸۴ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلا می واحد نراق به صورت طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی و با ۳ تکرار اجرا شد . کرت های اصلی شامل تاریخ های کاشت ۲۵ فروردین )T1)، و ۵ اردیبهشت (T2) و ۱۵ اردیبهشت (T3) و کرت های فرعی شامل ارقام کلزا (هیبرید ریجنت × کبری، اکاپی و SLM406 ) بود. نتایج نشان داد که با تأخیر کاشت از T1 به T2 تعداد دانه در غلاف، عملکرد دانه و ماده خشک کل کاهش معنیداری داشت. با تأخیر کاشت از T2 به T3 تعداد غلاف در بوته کاهش معنیداری داشت. ارقام اختلاف معنیداری در تعداد غلاف در بوته ، عملکرد دانه ، ماده خشک کل و درصد روغن داشتند . اثر متقابل تاریخ کاشت × رقم بر عملکرد دانه معنی دار بود . رقم ریجنت × کبری نه تنها دارای بیشترین عملکرد دانه به میزان ۲۰۵۰ کیلوگرم در هکتار بود، بلکه با تأخیر در کاشت هم عملکرد بالاتری نسبت به دو رقم دیگر داشت.