سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

هدی آبادیان – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه گرگان
علی شمس – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد گروه زراعت پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
بهنام کامکار – استادیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه گرگان

چکیده:

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت تأخیری و تراکم بر رقم (RGS-003) کلزا تحت شرایط اقلیمی گرگان، آزمایشی در سال زراعی ۸۵-۱۳۸۴ به صورت طرح فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. فاکتورهای آزمایشی شامل تاریخ کاشت در چهار سطح ( ۲۲ آبان، ۱ آذر، ۱۵ آذر و ، ۳۰ آذر) و تراکم در سه سطح (۸۰، ۱۰۰ و ۱۲۰ بوته در مترمربع)درایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان انجام شد. نتایج بهدست آمده نشان داد که تأخیر در کاشت اثر معنیداری بر عملکرد و اجزای آن داشت بهطوریکه سبب کاهش معنیدار عملکرد دانه، تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین و وزن هزاردانه گردید. در صفات کمی و کیفی با تأخیردرکاشت مبزان روغن دانه بهطور معنیداری کاهش یافت و تأثبر آن بر عملکرد بیولوژیک، عملکرد روغن و شاخص برداشت معنیدار بود و موجب کاهش آنها شد. اثر تراکم بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و تعداد خورجین در بوته معن یدار بود و بی شترین مقدار این صفات در تراکم ۸۰ بوته در متر مربع حاصل شد و با افزایش تراکم موجب کاهش معنیدار آنها شد. اثر متقابل تاریخ کاشت و تراکم صرفا بر عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک معنیدار بود، بهطوریکه تاریخ کاشتهای ۲۲ آبان، ۱آذر و ۱۵ آذر در تراکم ۸۰ بوته در متر مربع و تاریخ کاشت ۳۰ آذر در تراکم ۱۲۰ بوته در متر مربع بیشترین مقدار عملکرد دانه و بیولوژیک را به خود اختصاص دادند.