سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید علی طباطبائی – اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
امین آناقلی – اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
غلامحسن رنجبر – مرکز ملی تحقیقات شوری

چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی و تعیین بهترین تاریخ کاشت ژنوتیپ های مختلف کلزا جهت دستیابی به حداکثر عملکرد و کاهش خسارت ناشی از سرمازدگی و بررسی اثر متقابل آندو در سال زراعی ۸۶-۱۳۸۵ اجرا گردید. در طول اجرای تحقیق از صفات تاریخ جوانه زنی، رشد قبل از زمستان، مقاومت به سرما، رشد تا مرحله گلدهی، شروع و خاتمه گلدهی، طول دوره گلدهی، ارتفاع بوته، تاریخ رسیدن، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف و عملکرد یادداشت برداری گردید . تاریخ کاشت عامل اصلی شامل چهار سطح و فاکتور فرعی شامل ۱۰ رقم کلزا بود. نتایج نشان داد ارتفاع بوته ارقام در تاریخ های مختلف کاشت اختلاف معنی داری داشت. ارقام مختلف از نظر تعداد غلاف در بوته و تعداد دانه در غلاف دارای اختلاف معنی دار در سطح ۵ درصد بودند. این صفات تحت تاثیر تاریخ های مختلف کاشت نیز قرار گرفت. عملکرد در تاریخ کاشت های مختلف متفاوت بود. بهترین تاریخ کاشت اوایل تا اواسط مهر و ارقام زرفام، ساری گل و اپرا به ترتیب با عملکرد ۳۸۰۰ ، ۳۵۵۰ و ۳۲۰۰ کیلوگرم در هکتار برتر از سایر ارقام بودند.