سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محسن رجبی – دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
بهمن تقدیری – دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

غده دهی دو رقم سیب زمینی اگریا و مارفونا در سه تاریخ کشت ١٠ اردیبهشت ، ٢٥ اردیبهشت و ٩ خرداد در منطقه همدان به صورت آزمایش فا کتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار مطالعه گردید. صفات مورد ا ندازه گیری شامل عملکرد، شاخص برداشت، تعداد ساقه در بوته ، اندازه و میزان ماده خشک غده ها و همچنین تعداد و وزن آن ها در بوته برای غده های با قطر کمتر از ۳۵ میلی متر، ۵۵-۳۵ میلی متر و بزرگتر از ٥٥ میلی متر بو د. ارقام از نظر تعداد غده در بوته تفاوت داشتند ولی تا ریخ کشت روی تعداد غده در بوته اثر نداشت و تاریخ کشت و رقم نیز از این نظر روی هم اثر متقابل نشان ندادند. از نظر وزن غده در بوته ارقام اختلاف نداشتند اما بوته های حاصل از تاریخ کشت های ١٠ اردیبهشت و ٩ خرداد به ترتیب بیشترین و کمترین میزان غده را تولید کردند.عملکرد و میزان ماده خشک غده در رقم اگریا کشت شده در تاریخ ١٠ اردیبهشت نسبت به رقم مارفونا اختلاف معنی دار داشت . تعداد غده های کوچکتر از ٣٥ میلی متر در رقم مارفونا ۸/۵ درصد بیشتر از رقم اگریا بود ولی بین تاریخ های کشت از این نظر اختلافی مشاهده نشد . تعداد غده های با قطر بین ٣٥ تا ٥٥ میلیمتر در رقم اگریا بشتر از مارفونا بود و تاریخ های کاشت با رقم مذ کور اثر متقابل نشان دادند . درصد غده های با اندازه ٣٥ تا ٥٥ میلی متر در رقم اگریا کشت شده در تاریخ ٢٥ اردیبهشت نسبت به دو تاریخ کشت دیگر افزایش داشت . ارقام و تاریخ های کشت در تولید غده های با قطر بیشتر از ٥٥ میلی متر اختلاف معنی داری نشان ندادند.