سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد امین امیر آقایی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
سعید زهتاب سلماسی – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
یعقوب راعی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده:

این بررسی به منظور برآورد اثرات تاریخ کاشت و مقدار نیتروژن بر روی مقدار اسانس و عملکرد در بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) به صورت آزمایش فاکتوریل با استفاده از دو فاکتور تاریخ کاشت در سه سطح ( ۱۰، ۲۰ و ۳۰ اردیبهشت) وکود نیتروژن در چهار سطح (صفر ، ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار ) در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و با دو بار برداشت در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه تبریز در سال۱۳۸۶ انجام گرفت . نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که عملکرد اسانس وشاخص برداشت اسانس در برداشت اول و دوم تحت تأ ثیر مقدار کود قرار داشتند و بیشترین عملکرد اسانس و شاخص برداشت اسانس در میزان ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار به دست آمد، ولی اثر تاریخ کاشت ب ر روی این صفات معنی دار نبود. در مورد درصد اسانس، در تاریخ کاشت اول بیشترین درصد اسانس به دست آمد.وزن خشک اندام هوایی گیاه و شاخص برداشت گل در برداشت اول ودوم و قطر کاپیتول در برداشت اول تحت تأثیر تاریخ کاشت قرار گرفتند و درتاریخ کاشت اول بیشترین مقدار به دست آمد .تعداد گل در برداشت اول و دوم ، وزن خشک گل در برداشت اول و شاخص برداشت گل در برداشت دوم تحت تأثیر مقدار کود قرار گرفت و در ۱۰۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار بیشترین مقدارمشاهده شد . طول ساقه و قطر کاپیتول در برداشت دوم تحت تأثیر فاکتور های مورد بررسی قرار نگرفت. براساس نتایج به دست آمده از این پژوهش تاریخ کاشت اول و مصرف میزان کود ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص بهترین نتیجه را از نظر تولید اسانس در بر داشتند.