سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسن ثابت مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه رامین
قدرت اله فتحی – اعضای هیات علمی دانشگاه رامین
سیدعطاء اله سیادت – اعضای هیات علمی دانشگاه رامین
خلیل عالمی سعید – اعضای هیات علمی دانشگاه رامین

چکیده:

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد جو لخت، آزمایشی به صورت کر تهای خردشده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار ، در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اهواز در سال زراعی ۸۵-۱۳۸۴ اجرا گردید . تاریخ کاشت در چهار سطح ( ۲۵ آبان، ۱۰ آذر ، ۲۵ آذر ، و ۱۰ دی ) در کرت های اصلی و تراکم بذر در چهار سطح (۲۰۰، ۳۰۰، ۴۰۰ و ۵۰۰ بوته در متر مربع ) در کرت های فرعی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که با تاخیر در کاشت، عملکرد دانه و شاخص برداشت به دلیل کاهش تعداد سنبله در واحد سطح و تعداد دانه در سنبله کاهش یافت. درحالی که وزن هزار دانه تقریبا ثابت باقی ماند. بهترین عملکرد دانه در تاریخ کاشت ۱۰ آذر به دست آمد ولی بین تاریخ کاشت های ۲۵ آبان و ۱۰ آذر از اینلحاظ اختلاف آماری معنی داری وجود نداشت . افزایش تراکم با عث افزایش عملکرد دانه شد به طوری که بیشترین عملکرد مربوط به تراکم های ۳۰۰ و ۴۰۰ بوته در متر مربع می باشد که از لحاظ آماری در یک سطح بودند . با افزایش تراکم ، تعداد سنبله در واحد سطح افزایش ، ولی تعداد دانه در سنبله و وزن هزاردانه کاهش یافت . در تراکم ۵۰۰ بوته در متر مربع ، به علت ورس زیاد و کاهش شدید وزن هزار دانه ، عملکرد دانه و شاخص برداشت کاهش یافت . از آنجائیکه در تاریخ کاشت زود هنگام و تراکم بذر بالا ، ورس زیاد و در تاریخ کاشت دیر هنگام و تراکم بذر پائین ، کاهش تعداد سنبله در واحد سطح ، عامل اصلی کاهش عملکرد دانه گردید.