سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی باور – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سرالله گالشی – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
افشین سلطانی – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی اثرات تاریخ کاشت و تراکم بوته بر رشد و عملکرد جو بدون پوشینه در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان صورت گرفت.آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل تاریخ کاشت در سه سطح ۶ آذر، ۲ دی و ۱۳ بهمن و تراکم در سه سطح ۲۰۰، ۳۰۰ و ۴۰۰ دانه در متر مربع بود. نتایج نشان داد وزن خشک تجمعی و دوام سطح برگ با تاخیر در کاشت و کاهش تراکم به طور معنی داری کاهش یافت . در هر تاریخ کاشت با افزایش تراکم شاخص سطح برگ افزایش معنی داری نشان داد. اثرتاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد معنی دار بود و با تاخیر در کاشت و کاهش تراکم عملکرد به طور معنی داری کاهش یافت.