سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احسان فرمهینی فراهانی – کارشناس ارشد زراعت و عضو باشگاه پژوهشگران
حمید مدنی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
غلامرضا نادری بروجردی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
مهدی چنگیزی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

این پژوهش در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلا می اراک و به منظور بررسی اثرات تاریخ های مختلف کاشت و تراکم های مختلف بوته بر شاخص های فیزیولوژیک رشد وعملکرد ذرت دانه ای رقم KSC403su انجام گردید . برای این منظور تاریخ های مختلف کاشت ( ۱۵ خرداد، ۳۰ خرداد و ۱۵ تیر) به عنوان عامل اصلی و تراکم بوته ۶/۵، ۷/۵ و ۸/۵ بوته در مترمربع به عنوان عامل فرعی و هر کدام در سه سطح و جمعا نه تیمار در یک آزما یش کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی و در چهار تکرار اجرا گرد ید. نتایج این بررسی نشان داد با تغییر تاریخ کاشت و ایجاد تراکم ها ی مختلف بوته عملکرد دانه ، تحت تا ثیر قرارگرفت ، به طوری که در تاریخ کاشت ۱۵ خرداد و تراکم ۶۵ هزاربوته در هکتار بیشترین عملکرد دانه با میانگین ۸/۹۱T/ha به دست آمد . در تاریخ های مختلف کاشت شاخص سطح برگ تقریباً به طور هماهنگ بعد از دریافت ۱۱۷۰ درجه روز رشد به حداکثر رسیده و تاخیر در کاشت منجر به کاهش میزان شاخص سطح برگ گردید .ضمناً با افزایش فواصل بوته میزان سرعت رشد گیاه افزایش یافت و با تاخیر در کاشت یعنی در تاریخ کاشت سوم میزان سرعت رشد گیاه به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافت . در این بررسی با افزایش میزان درجه روز رشد از ۸۶۰ به بالا شاخص سطح برگ به حداکثر میزان خود رسید و از آن پس سرعت فتوسنتز خالص روند نزولی پیدا کرد که این کاهش در بوته های ذرت که در تاریخکاشت زودتر کشت شده بودند از شدت بیشتری برخوردار بود.