سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

یعقوب راعی – عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تبریز

چکیده:

به منظور ارزیابی اثرات تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد سورگوم علوفه ای ، آزمایشی درمرکز تحقیقات کشاورزی اردبیل درفصل زراعی ۱۳۸۴ پیاده گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. فاکتورهای اول و دوم به ترتیب شامل تاریخ کاشت در سه سطح ۱۸ ، ۲۵ اردیبهشت و ۱ خرداد ماه و تراکم در سه سطح ۶، ۱۲ و ۱۸ بوته در متر مربع بود. نتایج نشان داد که این گیاه در محیط اردبیل قادر به تولید دو چین در یک فصل زراعی می باشد. در هر دو چین ، بیشترین میزان عملکرد به تاریخ کاشت ۲۵ اردیبهشت و تراکم ۱۲ بوته در متر مربع اختصاص داشت. با این حال ، در چین دوم تاریخ کاشت ۱۸ و ۲۵ اردیبهشت و تراکم ۱۲ و ۱۸ بوته در متر مربع اختلاف معنی داری مشاهده نشد . کمترین میزان عملکرد نیز در اول خرداد و تراکم ۶ بوته در متر مربع مشاهده شد. نتایج مربوط به بیوماس علوفه ای کل در دو چین حاکی از آن بود که عملکرد علوفه به طور معنی داری تحت تاثیر چین ، تاریخ کاشت ، تراکم، و اثر متقابل تراکم در چین قرارگرفت .از نظر زمان کاشت ، ۲۵ اردیبهشت ، ۱۸ اردیبهشت ، و اول خرداد به ترتیب بیشترین عملکرد را نشان دادند.تراکم های ۱۲ و ۱۸ بوته در متر مربع عملکردی مشابه و بیشتر از ۶ بوته در متر مربع را نشان دادند.