سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمود باصفا – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

چکیده:

آزمایشی در طی سال های ۸۳-۱۳۸۲ به منظور بررسی اثرات تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد دانه دو هیبرید امیدبخش ذرت دانه ای دیررس (Sc 700,Sc 720)،به همراه شاهد SC 704 در ایستگاه های تحقیقات کشاورزی نیشابور و مشهد به اجرا درآمد. تاریخ های کشت شامل ٢٣ اردیبهشت،۳ و ۱۳ خرداد با تراکم ۷۵،۶۵ و ۸۵ هزار بوته در هکتار بودند . طرح آماری مورد استفاده اسپلیت پلات- فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار بود. تاریخ های کشت در کرت های اصلی و فاکتوریل ارقام × تراکم بوته در کرت های فرعی اعمال شدند. نتایج کلی نشاندهنده: ۱- برتری بسیار معنی دار عملکرد دانه در منطقه نیشابور (۱۳/۲۲ و ۱۰/۶۱ هکتار/تن). ۲- تاخیر در کشت وزن هزار دانه (۳۰۶/۳،۳۱۷/۴ و ۲۷۰/۳ گرم، p=0.05 ) و عملکرد دانه (۱۱/۶۲،۱۲/۶۲ و ۱۱/۵۲ هکتار/تن، p=0.01) را در هر دو منطقه کاهش داد. ۳- افزایش تر اکم بوته عملکرد دانه را در هر دو منطقه افزایش داد. افزایش هر سطح تراکم بوته عملکرد دانه را به ترتیب ۳/۶ و ۲/۵ درصد افزایش داد بطوریکه در تراکم ٨٥ هزار بوته، متوسط عملکرد هر دو منطقه حدود ۶/۱ درصد یا ٧٢٠ کیلوگرم بیشتر از حداقل تراکم بوته بود (۱۱/۹۲،۱۱/۵۴ و ۱۲/۲۶ هکتار/تن، p= 0.01)ء ۴-از نظر عملکرد دانه در هر دو منطقه بیشترین تولید در رقم شاهد و سپس دو هیبرید امیدبخش Sc 720 و Sc 700 که در رتبه اول تا سوم عملکرد قرار داشتند بدست آمد (۱۱/۳۴،۱۲/۷۶ و ۱۱/۶۶ هکتار /تن، p= 0.01).نتایج کلی دو منطقه مشابه بود. بنابراین تاریخ کشت اول و رقم شاهد با تر اکم ٧٥ هزار بوته در هکتار می تواند به کشاورزان هر دو منطقه توصیه گردد.