سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سید هاشم موسوی – دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، گروه زراعت و اصلاح نباتات
قدرت الله فتحی – دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، گروه زراعت و اصلاح نباتات
محمدعظیم دادگر – کارشناس ارشد زراعت

چکیده:

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بر رشد، اجزاء عملکرد و عملکرد دانه لوبیا قرمز، آزمایشی با استفاده از کرتهای خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار، در الشتر لرستان در سال ۱۳۷۹ به اجرا درآمد. تیمار اصلی شامل چهار تاریخ کاشت ( ۸ ، ۱۸ ، ۲۸ اردیبهشت و ۸ خرداد ) و تیمار فرعی شامل سه تراکم بوته روی ردیف ( ۱۰ ،۲۰و۳۰ سانتی متر ) بود.نتایج نشان داد که بیشترین شاخص سطح برگ ( ۴/۲ )در تاریخ کاشت اول و با فاصله ۱۰ سانتیمتر روی ردیف حاصل شد. حداکثر و حداقل ماده خشک کل ( ۸۰۷/۱و ۴۶۲/۸ گرم در متر مربع ) در تاریخ کاشت دوم با ۱۰ سانتیمتر فاصله و چهارم با ۳۰ سانتیمتر بدست آمد. بیشترین عملکرد دانه در ۸ اردیبهشت و با فاصله بوته ۱۰ سانتیمتر ( ۳۴۴۸/۱ کیلوگرم در هکتار ) و کمترین آن در ۸ خرداد و با فاصله بوته ۳۰ سانتیمتر ( ۲۳۶۰/۲ کیلوگرم در هکتار ) حاصل گردید. تأخیر در کاشت و برخورد دوره رشد رویشی و زایشی بادماهای بالاتر، باعث کاهش عملکرد دانه گردید. در بین اجزای عملکرد دانه، تعداد غلاف در متر مربع بیشتر از سایر اجزاء افزایش عملکرد دانه را توجیه می کند. بنابراین انتخاب تاریخ کاشت در اوایل اردیبهشت و با فاصله بوته ۱۰ سانتیمتر بر روی ردیف برای رقم لوبیا قرمز در شرایط مشابه با آزمایش حاضر می تواند مناسب باشد .