سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

کیوان شمس – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
عبدالحمید پاپ زن – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه.
بهروز راسخی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه,

چکیده:

به منظور تعیین مراحل فنولو ژی و نیز بررسی اثر فاصله ردیف و تاریخ کاشت روی عمل کرد اجزا عمل کرد، آزمایشی به صورت فا کتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با ٣ تکرار انجام گرفت . فا کتور تاریخ کاشت در سه سطح ( ٢٠ اسفند، ١٦ فروردین و ٢١ فروردین ) و فاکتور (تراکم) فاصله ردیف در ٣ سطح (۴۰، ۵۰ و ۶۰ سانتی متر) در نظر گرفته شد ند. این تحقیق در سال ١٣٨٢ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه انجام گرفت و صفاتی چون ارتفاع بوته، تعد اد کاپیتول در بوته، عمل کرد دانه و وزن هزار دآنه اندازه گیری شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که تاثیر تاریخ های مختلف کاشت بر روی صفات ارتفاع بوته، تعداد کاپیتول در بوته، عملکرد دانه و وزن هزار دانه معنی دار می باشد. همچنین این آزمایش حاکی از عدم تاثیر فاصله ردیف روی صفات نامبرده می باشد. همچنین بین دو فا کتور تاریخ کاشت و تر اکم اثر متقابل دیده نشد . و تاریخ کاشت اول ( ٢٠ اسفند )، حد اکثر ارتفاع، تعداد کاپتیول در بوته، عمل کرد دانه و وزن هزار دانه را به خود اختصاص داد . همچنبین در منطقه کرمانشاه کشت پاییزه بهترین زمان کشت است.