سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حامد جوادی – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
علی آذری نصرآباد – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بیرجند
سید مهدی خبیری – کارشناس ارشد سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی

چکیده:

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و مقادیر نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه در سال ۱۳۸۵ آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گردید . تیمارها شامل چهار تاریخ کاشت شامل ۱، ۱۵ فروردین و ۱ ، ۱۵ اردیبهشت به عنوان فاکتور اصلی و سه سطح نیتروژن شامل ۴۰، ۸۰ و ۱۲۰ کیلو گرم نیتروژن خالص در هکتار به عنوان فاکتور فرعی بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تاریخ کاشت بر صفاتی ما نند ارتفاع گیاه ، تعداد انشعابات اصلی ، تعداد فولیکول در گیاه، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه معنی دار بود به طوری که بیشترین ارتفاع گیاه، تعداد فولیکول در گیاه و عملکرد بیولوژیک در تاریخ کاشت اول، بیشترین تعداد انشعابات اصلی و عملکرد دانه در تاریخ کاشت های اول و دوم مشاهده شد. تاریخ کاشت صفاتی مانند تعداد فولیکول در انشعابات اصلی، تعداد دانه در فولیکول، وزن هزار دانه و شاخص برداشت ر ا تحت تأثیر قرار نداد .اثر مقادیر کود نیتروژن و اثر متقابل تاریخ کاشت × مقادیر کود نیتروژن در هیچیک از صفات فوق معنی دار نبود. با توجه به نتیجه به دست آمده گیاه سیاهدانه با دریافت ۴۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار ، نیاز غذایی خود را دریافت نموده و مقادیر زیادتر نیتروژن جنبه تجملی داشته و تأثیر آن بر عملکرد گیاه ناچیز است.همچنین تاریخ کاشت های فروردین به دلیل تولید عملکرد بالاتر مناسب تشخیص داده شدند.