سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

الهام کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
ناصر خدابنده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
سید جلیل نوربخشیان – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری

چکیده:

شبدر برسیم یکی از گیاهان با اهمیت خانواده بقولات است که به دلیل دارا بودن استعداد تولید علوفه خوب و با صرفه بودن نسبت به سایر محصولات به عنوان کاشت دوم، سطح زیر کشت آن قابل افزایش است. به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بذر بر عملکرد علوفه تر و خشک شبدر برسیم آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در سه تکرار در سال ۱۳۸۵ د ر شهرکرد اجرا گردید . تیمارها عبارت بودند از تاریخ کاشت در سه سطح شامل ۲۵ و ۱۵ تیر ماه و ۴ مرداد ماه و میزان بذر در سه سطح شامل ۲۰ و ۲۵ و ۳۰ کیلوگرم در هکتار بود .تاریخ کاشت به عنوان فاکتور اصلی و میزان بذر به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد . تجزیه آماری داده ها نشان داد که بالاترین عملکرد علوفه تر مربوط به تاریخ کاشت دوم با تولید ۲۰۴۱۷ کیلوگرم در هکتار بود. هم چنین بیشترین میزان ماده خشک در تاریخ کاشت اول با تولید ۴۷۳۳/۸ کیلوگرم در هکتار به دست آمد . از نظر میزان بذر نیز تفاوت معنی داری در تراکم های مختلف مشاهد ه نشد ، اما بالاترین میزان علوفه تر و خشک در میزان بذر ۲۵ کیلوگرم در هکتار به ترتیب با عملکرد ۱۸۴۸۹ و ۴۲۶۹/۷ کیلوگرم در هکتار به دست آمد . در پایان با توجه به نتایج حاصل از داده های آزمایش برای منطقه شهرکرد تاریخ کاشت ۱۵ تا ۲۵ تیر و میزان بذر ۲۵ کیلو گرم در هکتار برای حصول به حداکثر عملکرد در کشت دوم پیشنهاد می گردد.