سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرود صالحی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری
سام صفری – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری
احمدرضا صادقی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری

چکیده:

جو لخت یکی از واریته ها ی جو معمولی است که علاوه بر تأمین غذای طیور ، می تواند نقش مهمی در تناوب با محصولات زراعی داشته باشد. از مسائل مهم به زراعی در جو لخت تاریخ کاشت و میزان بذر است. تأخیر در کاشت باعث کاهش عملکرد بالقوه گیاه می گردد. کاشت خیلی زود نیز ممکن است باعث فعال شدن شته ها و افزایش بیماری ویروس کوتولگی زرد جو شود . تاریخ کاشت باید طوری تنظیم گردد که گیاه از حداکثر شرایط مناسب محیطی استفاده کند. میزان بذر در کشت جو لخت ، به رقم ، حاصلخیزی خا ک، رطوبت قابل دسترس در خا ک، روش کشت، شرایط بستر بذر و … بستگی دارد . به منظور بررسی تاریخ کاشت و میزان بذر جو لخت آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار طی سال های ۸۰-۱۳۷۹ و ۸۴-۱۳۸۳ در ایستگاه تحقیقاتی چهارتخته مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهر کرد اجرا گردید . میزان بذر در چهار سطح (۳۰۰، ۴۰۰، ۵۰۰ و ۶۰۰ دانه در مترمربع ) و تاریخ کاشت در چهار سطح ( ۱۰ مهر، ۲۵ مهر، ۱۰ آبان و ۲۵ آبان) به صورت فاکتوریل در کرت ها قرار گرفتند . نتایج نشان داد که با تأخیر در کاشت عملکرد دانه کاهش یافت زیرا تعداد خوشه در واحد سطح و وزن هزار دانه کاهش یافت در حالی که تعداد دانه در خوشه ثابت باقی ماند . بهترین عملکرد از تاریخ کاشت ۷/۱۰ به دست آمد در حالی که در سال اول از تاریخ ۷/۲۵ و در سال دوم از تاریخ ۷/۱۰ حاصل شد . بنابراین محدوده تاریخ کاشت ۷/۱۰ لغایت ۷/۲۵ جهت کاشت جو لخت مناسب بوده است . افزایش میزان بذر باعث افزایش عملکرد دانه شد ولی بین میزان ها ی بذر ۶۰۰، ۵۰۰ و ۴۰۰ دانه در مترمربع تفاوت معنی دار وجود نداشت . با افزایش میزان بذر تعداد خوشه در واحد سطح افزایش یافت ، تعداد دانه در خوشه ثابت باقی ماند و وزن هزار دانه افزایش یافت ، بنابراین عملکرد دانه افزایش یافت . لذا با توجه به آزمایش فوق محدوده تاریخ کاشت ۷/۱۰ لغایت ۷/۲۵ و میزان بذر ۵۰۰-۴۰۰ دانه در مترمربع جهت کاشت جو لخت در منطقه شهر کرد توصیه می گردد.