سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عباس ابهری – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
جعفر پورضا – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مصطفی ابراهیمی – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان,
مرتضی قلی زاده – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان,

چکیده:

هدف از این مطالعه بررسی اثر تاریخ کاشت و تعداد چین بر جوانه زنی و قدرت بذر پنبه رقم ورامین بود . به همین منظور آزمایشی بر روی پنبه در چهار تاریخ کاشت ( ۱۸ و ۳۰ اردیبهشت و ۱۲ و ۲۴ خرداد) و دو چین و سه تکرار انجام شد. سپس روی بذور حاصل از آن آزمون جوانه زنی استاندارد و جوانه زنی سرما صورت گرفت و صفاتوزن هزار دانه، تعداد گیاهچه نرمال، وزن خشک گیاهچه های نرمال و عملکرد اندازه گیری شد . نتایج نشان داد که اثر تاریخ کاشت و چین و اثر متقابل آن ها روی کلیه صفات معنی دار بود. با تاخیر در کاشت، وزن هزار دانه به استثنای تاریخ کاشت دوم، کاهش یافت ، کاهش وزن هزار دانه باعث کاهش تعداد گیاهچه های نرمال در دمای ۱۸ درجه سانتی گراد شد . تعداد گیاهچه های نرمال و وزن خشک گیاهچه های نرمال در جوانه زنی استاندارد با تآخیر در کاشت از روند خاصی پیروی نکرد، ولی تعداد گیاهچه های نرمال حاصل از جوانه زنی سرما در چین اول باتآخیر در کاشت، بصورت خطی کاهش یافت . تعداد گیاهچه های نرمال دمای متناوب (به مدت یک هفته در دمای ۱۸ درجه و سپس یک هفته در دمای ۲۸ درجه ساتیگراد ) نیز به استثنای تاریخ کاشت اول، کاهش یافت.