سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدغلامرضا موسوی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
محمد جواد ثقه الاسلامی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
محسن پویان – مربی آموزشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
مجتبی زردست – کارشناس گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تاریخ کشت و تراکم بوته بر عملکرد دانه و صفات مورفولویکی گیاه دارویی رازیانه آزمایشی در سال ۱۳۸۵ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۹ تیمار در سه تکرار اجرا شد. سه تاریخ کاشت (۲۹ اسفند ، ۲۰ فروردین و ۱۰ اردیبهشت ماه ) به عنوان فاکتور اصلی و سه سطح تراکم بوته (۶/۷، ۱۰ و ۲۰ بوته در متر مربع ) به عنوان فاکتور فرعی مورد مطالعه قرار گرفت . نتایج این تحقیق نشان داد که تاریخ کاشت و تراکم بوته بر تمام صفات مورد مطالعه تاثیر معنی داری را باعث شده است و اثر متقابل تاریخ کاشت و تراکم بوته نیز بر قطر ساقه ، تعداد چتر در بوته و عملکرد دانه معنی دار بوده است . ارتفاع بوته در تاریخ های کاشت دوم و سوم نسبت به تاریخ کاشت اول به ترتیب ۱۹/۲ و ۴۸/۲ درصد کاهش یافت . تاخیر ۴۰ روزه در کشت رازیانه باعث ۵۹/۲ درصد کاهش تعداد شاخه ساقه اصلی گردید. همچنین افزایش تراکم بوته از ۶/۷ به ۲۰ بوته در متر مربع باعث کاهش ۲۶/۴ درصدی این صفت گردید و تعداد شاخه ساقه اصلی را از ۴/۰۶ به ۲/۹۹ کاهش داد . با تاخیر انداختن کاشت ، عملکرد دانه رازیانه به میزان ۸۶/۱ درصد کاهش یافت . بر اساس نتایج این تحقیق مناسبترین تاریخ کاشت رازیانه در بیرجند اواخر اسفندماه و بهترین تراکم ۲۰ بوته در متر مربع تشخیص داده شد.