مقاله اثر تاموکسيفن بر ضخامت اندومتر و ميزان تخمک گذاري در زنان نابارور با پاسخ ضعيف به کلوميفن سيترات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۲۱ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: اثر تاموکسيفن بر ضخامت اندومتر و ميزان تخمک گذاري در زنان نابارور با پاسخ ضعيف به کلوميفن سيترات
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلوميفن
مقاله تاموکسي فن
مقاله تحريک تخمک گذاري
مقاله فوليکول غالب
مقاله ضخامت اندومتر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دباغ طلعت
جناب آقای / سرکار خانم: مردي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: کلوميفن سيترات اولين داروي انتخابي جهت القا تخمک گذاري در بيماران نازاست. به نظر مي رسد در موارد مقاوم به درمان فوق، درمان هاي جاي گزين از جمله تاموکسيفن مناسب باشد.
هدف: مطالعه به منظور تعيين اثر تاموکسيفن بر ضخامت اندومتر و ميزان تخمک گذاري در زنان نابارور با پاسخ ضعيف به کلوميفن سيترات انجام شد.
مواد و روش ها: اين کارآزمايي باليني در سال ۱۳۸۵ در مرکز آموزشي – درماني کوثر قزوين انجام شد. تعداد ۳۴ زن نابارور که قبلا تحت درمان با کلوميفن سيترات قرار گرفته و به درمان مقاوم بودند (به علت اندومتر کم تر از ۷ ميلي متر يا نداشتن فوليکول غالب با حداکثر ۱۵۰ ميلي گرم کلوميفن سيترات روزانه به مدت ۵ روز) انتخاب شدند. بيماران تحت درمان با تاموکسيفن سيترات ۱۰ ميلي گرم به مدت ۵ روز (از روز ۵ تا ۹ قاعدگي) قرار گرفتند، در صورت عدم پاسخ کافي از نظر ايجاد فوليکول غالب، طي دوره هاي بعدي دوز دارو به ۱۰ و ۲۰ ميلي گرم در روز افزايش داده شد. روز ۱۶ قاعدگي سونوگرافي واژينال از نظر تعداد و قطر فوليکول غالب و ضخامت اندومتر به عمل آمد. داده ها با آزمون هاي آماري مجذور کاي و تي زوج تحليل شدند.
يافته ها: در ۶ بيمار با اندومتر نامناسب در سيکل کلوميفن، پس از درمان با تاموکسيفن بهبودي واضح در ضخامت اندومتر مشاهده شد (از ۵±۱٫۸ ميلي متر به ۱۲٫۱±۱ ميلي متر و P<0.002). با دوز ۳۰ ميلي گرم تاموکسيفن، ۸ نفر (۲۳٫۴%) فوليکول غالب داشتند (P=0.008) و ۲ نفر نيز حامله شدند.
نتيجه گيري: با توجه به يافته ها، ممکن است تاموکسيفن يک انتخاب خوب در زنان نازاي مقاوم به کلوميفن باشد و مي توان قبل از درمان با HMG و جراحي آن را مدنظر قرار داد.