مقاله اثر تجمعي لجن فاضلاب بر برخي ويژگي هاي فيزيکي و شيميايي خاک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در آب و فاضلاب از صفحه ۲۸ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: اثر تجمعي لجن فاضلاب بر برخي ويژگي هاي فيزيکي و شيميايي خاک
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثر تجمعي
مقاله لجن فاضلاب
مقاله خواص فيزيکي و شيميايي خاک
مقاله تجزيه به عاملها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيراني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: حاج عباسي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: افيوني مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: دشتي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
لجن فاضلاب مقدار نسبتا زيادي مواد آلي و املاح دارد که بر خصوصيات  فيزيکي و شيميايي خاک تاثير مي گذارد و در صورت استفاده بهينه مي تواند به عنوان يک کود ارزان قيمت مورد استفاده قرار گيرد. در ايران مطالعات در زمينه تاثير لجن فاضلاب بر خواص شيميايي خاک تا حدودي انجام گرفته است ولي تحقيقات بر روي خواص فيزيکي خاک اندک است. در اين پژوهش به منظور بررسي تاثير تجمعي لجن فاضلاب بر هدايت هيدروليکي، جرم مخصوص ظاهري، پايداري خاکدانه، نفوذ آب در خاک، EC و pH خاک، آزمايشي در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با هفت تيمار (صفر، ۵/۲۲×۱, ۵/۲۲×۲, ۵/۲۲×۳, ۴۵×۱, ۴۵×۲ و ۴۵×۳ تن در هکتار لجن فاضلاب) در سه تکرار به مدت سه سال انجام گرفت. پس از اعمال تيمار ها در سال سوم، خواص فيزيکي و شيميايي خاک اندازه گيري گرديد. با افزايش سطح لجن، هدايت هيدروليکي اشباع خاک، نفوذپذيري، پايداري خاکدانه و EC خاک افزايش و وزن مخصوص ظاهري کاهش يافت. همبستگي معني داري بين مقدار لجن و خصوصيات فيزيکي وجود داشت. در تجزيه به عامل ها، مقدار لجن و کليه خصوصيات فيزيکي خاک با ضرايب بالا در عامل اول يعني عامل خواص فيزيکي که بيش از ۷۱ درصد واريانس را توجيه مي کند، حضور يافتند که نشان دهنده تاثير زياد لجن بر خواص فيزيکي خاک بود. در عامل دوم که عامل pH يا عامل خصوصيات شيميايي خاک است، فقط pH داراي ضريب بالا بود. عامل دوم ۱۷ درصد از واريانس موجود را توجيه نمود و هيچ رابطه اي با خواص فيزيکي خاک نشان نداد.