مقاله اثر تجويز كوآنزيم Q10 در نارسايي پيشرفته قلبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۹ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۲۴ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: اثر تجويز كوآنزيم Q10 در نارسايي پيشرفته قلبي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نارسايي قلبي پيشرفته
مقاله كوآنزيم Q10
مقاله كارديوميوپاتي اتساعي
مقاله بيماري عروق كرونر
مقاله قطر پايان سيستولي بطن چپ
مقاله قطر پايان دياستولي بطن چپ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي سيدفرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: برادران محمود
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي نژادشاني مهديه
جناب آقای / سرکار خانم: روشن تقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: كوآنزيم Q10 پيش ساز ويتاميني است كه به صورت طبيعي در غشاي سلولي و ميتوكندري به ميزان زيادي وجود دارد و به عنوان آنتي اكسيدان قوي در برداشت راديكال هاي آزاد عمل مي كند. اين كوآنزيم كه در توليد انرژي براي سلولهاي عضلاني قلب نقش اساسي دارد، در بيماران نارسايي قلبي كاهش مي يابد. از آنجاييكه درمان بيماران با نارسايي قلبي پيشرفته مقاوم به درمان يكي از چالش هاي مهم در بيماران قلبي مي باشد، اين مطالعه با هدف تعيين اثر تجويز كوآنزيم Q10 در درمان بيماران نارسايي قلبي پيشرفته انجام شد.
مواد و روشها: اين مطالعه نيمه تجربي بر روي ۴۷ بيمار مبتلا به نارسايي پيشرفته قلبي مقاوم به درمان (كلاس III و IV بر اساس طبقه بندي انجمن قلب نيويورك) انجام شد. پس از انجام اكوكارديوگرافي MM و ۲D و داپلر رنگي، بيماران بمدت سه ماه با كوآنزيم Q10 خوراكي به مقدار روزانه ۱۰۰ ميلي گرم درمان شدند و مجددا اكوكارديوگرافي براي بيماران انجام شد. اطلاعات شامل اندازه دهليز چپ، قطر پايان سيستولي، قطر پايان دياستولي و شدت نارسايي ميترال قبل و بعد از درمان مقايسه و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين سن بيماران ۶۰٫۵±۱۲٫۸ سال بود. ۳۰ نفر (۶۳٫۸%) از بيماران مرد و ۱۷ نفر (۳۶٫۲%) زن بودند. در اين مطالعه اندازه دهليز چپ در ۸٫۵%، قطر پايان سيستولي در ۱۲٫۸%، قطر پايان دياستولي در ۱۹٫۱% بيماران بيش از ۱۰ ميلي متر كاهش داشت. افزايش كسر جهشي در ۷۰٫۲% بيماران ديده شد كه نسبت به قبل از درمان اين تغييرات معني دار بود(p=0.000)  در مبتلايان به كارديوميوپاتي اتساعي كاهش بيشتر از ۱۰ ميليمتر در اقطار دهليز چپ و پايان سيستولي و پايان دياستولي به ترتيب در ۷٫۴%، ۱۴٫۸%، ۱۱٫۱% ديده شد در صورتيكه اين كاهش در مبتلايان به بيماري كرونري قلب ۹٫۱%، ۱۸٫۲%، ۴۵٫۴% بود. افزايش كسر جهشي در كارديوميوپاتي اتساعي و بيماري عروق كرونر به ترتيب در ۷۴٫۱% و ۶۳٫۳% بيماران ديده شد.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان داد كه تجويز كوآنزيم Q10 در كسر جهشي بيمارن دچار نارسايي قلب تاثير بسزايي دارد. همچنين بر روي اقطار دهليز و بطن بيماران مبتلا به بيماري عروق كرونر، نيز موثر مي باشد.