سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صادق ناصرخاکی – کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان
محمود وفائیان – دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

چکیده:

در مقاله حاضر با استفاده ازنرم افزار اجزای محدود و با درنظر گرفتن رفتار الاستیک خطی برای مصالح، رفتارتونلها در برابر زلزله برریس شده است. در ابتدا اثر عمق زمین بر پاسخ لرزهای مورد مطالعه قرار گرفته و بر اساس آن ضرایب تحریکات لرزه ای در عمق زمین به دست آورده شده است. سپس تاثیر زلزله روی تونل با توجه به عمق قرارگیری آن بررسی شده است. نتیجه این تحقیق نشان میدهد تونلهایی که در اعماق کم (m50<عمق) واقعند در برابر زلزله آسیب پذیرتر از تونلهای واقع در اعماق بیشتر هستند.