سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

نیلوفر خلیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
منصور زیبایی – استادیار بخش اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

یکی از اهداف کشاورزی، کاهش فقر مخصوصاً در کشورهای در حال توسعه است . بهبود تکنولوژی که در نتیجه تحقیقات کشاورزی است با افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی راهکارهای استفاده پایدار از منابع تولید کشاورزی را فراهم می آورد که این امر منجر به کاهش فقر می شود . با توجه به اینکه یکی از خصوصیات بارز بخش کشاورزی در ایران فقر کشاورزان است، و همچنین با توجه به نقشی که تحقیقات کشاورزی در کاهش فقر می تواند داشته باشد، توجه به مساله بهره برداری از نتایج تحقیقات کشاورزی ضرورت خاص پیدا می کند . در این مطالعه ابتدا شاخص فقر FGT 2 برای خانوارهای روستایی محاسبه شد . سپس اثر بکارگیری یافته های تحقیقاتی در زمینه بذرهای اصلاح شده بر تغییرات عملکرد محصول، تغییرات هزینه با استفاده از روش هیامی و هرت اندازه گیری گردید . در پایان با توجه به نتایج بدست آمده و همچنین احتمال پذیرش تکنولو ژی توسط خانوارهای روستایی، تغییرات درآمد محاسبه و میزان تغییرات شاخص فقر اندازه گیری شد . داده های مورد نیاز از طریق روش نمونه گیری تصادفی، از تعدادی آبادی و بهره بردار شهرستان مرودشت، برای سال زراعی ۸۴ – ۸۵ ، جمع آوری گردید . نتایج حاصله نشان داد یافته های تحقیقاتی در زمینه بذرهای اصلاح شده برکاهش فقر مؤثر می باشد . به گونه ای که ۲۶ درصد از روستائیان با استفاده از ارقام اصلاح شده بذر گندم بالای خط فقر قرار می گیرند