سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ساناز صنایعی – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشکده ی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
عادل دباغ محمدی نسب – دانشیار دانشکده ی کشاورزی دانشگاه تبریز
فرهاد فرح وش – استادیار دانشکده ی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
بهرام میرشکاری – استادیار دانشکده ی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

چکیده:

به منظوربررسی اثرات تداخل سه گونه گیاهی گندم، گاودانه و یولاف وحشی در اجتماع دو گونه ای و سه گونه ای، آزمایش گلخانه ای در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در سال زراعی ۱۳۸۵ در گلخانه ی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز اجرا شد .تیمارهای مورد استفاده در آزمایش شامل کشت های خالص از هر سه گونه، کشت مخلوط دو گونه ای در حالت گندم- گاودانه (بدون علف هرز)، کشت مخلوط دو گونه ای، شامل یک گونه زراعی و یک گونه علف هرز و کشت مخلوط سه گونه ای گندم، گاودانه و یولاف وحشی به صورت سریهای افزایشی و جایگزینی در تراکم های مختلف بودند. نتایج آزمایش نشان داد که در کشتهای خالص گندم، تیمارهای دارای یک بوته گند م در گلدان، در کلیه صفات مورد مطالعه از جمله ارتفاع بوته، عملکرد بیولوژیک در بوته، عملکرد دانه در بوته، تعداد دانه در سنبله، و شاخص برداشت، بیشترین مقادیر را به خود اختصاص دادند و با افزایش تراکم به ۱۲ بوته، این مقادیر کاهش یافت و در کشت های مخلوط دو گونه ای گندم، یولاف وحشی حضور یولاف وحشی و افزایش تراکم آن موجب کاهش در مقادیر مورد ارزیابی در کلیه صفات نسبت به شاهد گردید . علاوه بر این در کشت مخلوط دو گونه ای گندم، گاودانه حضور گاودانه موجب افزایش مقادیر صفات اندازه گیری شده نسبت به شاهد گردید . در نهایت در کشت مخلوط سه گونه ای گندم، گاودانه و یولاف وحشی حضور گاودانه به عنوان گونه همراه برای گندم موجب کاهش اثرات منفی یولاف وحشی بر روی گندم گردید.