مقاله اثر تداخل علف هرز خردل وحشي بر شاخص هاي رشد و عملکرد ارقام مختلف کلزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۳۲۹ تا ۳۴۳ منتشر شده است.
نام: اثر تداخل علف هرز خردل وحشي بر شاخص هاي رشد و عملکرد ارقام مختلف کلزا
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزا
مقاله رقابت
مقاله کنترل علف هرز
مقاله آناليز رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري غلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: ايران نژاد حميد
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده كيوان
جناب آقای / سرکار خانم: زند اسكندر
جناب آقای / سرکار خانم: حجازي اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: بيات علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثرات تداخل علف هرز خردل وحشي (Sinapis arvensis L.) بر عملکرد و شاخص هاي رشد ارقام مختلف کلزا (Brassica napus L.) پژوهشي طي سال زراعي۸۶-۱۳۸۵  در مزرعه تحقيقاتي پرديس ابوريحان دانشگاه تهران انجام گرفت. آزمايش به صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در ۳ تكرار به اجرا در آمد. تيمارهاي آزمايشي شامل ۸ رقم کلز (اElite، Ebonite، Okapi، Zarfam، SLM046، Orient،Licord  و Opera) بود که در دو حالت خالص و مخلوط با علف هرز خردل وحشي کاشته شدند. روند تجمع ماده خشک، شاخص سطح برگ، سرعت رشد محصول، عملکرد دانه و توانائي تحمل رقابت مورد ارزيابي قرار گرفت. وجود علف هرز خردل وحشي به طور کلي باعث کاهش شاخص هاي رشد در ارقام کلزا گرديد، اما عکس العمل ارقام مختلف متفاوت بود به طوري که ارقام Elite وOkapi  به ترتيب به عنوان مقاوم ترين و ضعيف ترين ارقام در مقابل علف هرز خردل وحشي شناخته شدند. رقم Elite همچنين بيشترين عملکرد دانه را در تيمار مخلوط با علف هرز به خود اختصاص داد و کمترين عملکرد دانه در اين حالت مربوط به رقم Okapi بود، اما در کشت خالص کلزا ارقام  Eboniteو Opera به ترتيب بيشترين و کمترين عملکرد دانه را به خود اختصاص دادند.