سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس معادن روباز ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدحسین باقری پور – استادیار بخش مهندسی عمران دانشکده فنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مقاله معادله و معیاری معرفی می گردد که توسط آن می توان مکانیزم شکست را درپلهای سنگین بین درزه ها را مشخص نمود. این معادله و معیار در حقیقت تراز یک تنش نرمال مشخص رامعرفی میکند که در آن تراز تنش مکانیزم شکست در پل سنگی از شکست کششی به شکست برشی تبدیل میگردد. معادله و معیار فوق کاملا تئوریک بوده و تابع پارامترهای معمول مقاومت سنگ نظیر st , sc و نیز زاوی اصطکاک داخلی آن ji می باشد. با مشخص شدن مکانیزم شکست در پلهای سنگی می توان مقاومت برشی انها را در راستای درزه ها بدست آودر. در این مقاله این مقاومت برشی به صورتی جدید و به شکل غیر خطی بدست می آید. سپس برای بدست اوردن مقاومت برشی کل توده سنگ برایند مقاومت برشی پل سنگ و خود درزه هر دو در یک راستا محاسبه می شوند. در بخش بعدی مقاله، به کاربرد معیار معرفی شده در مسائل عملی مکانیک سنگ نظیر تحلیل پایداری شیبها پرداخته می شود. روش منطقی تر بکار رفته در این مقاله برای برآورد مقاومت برشی کل در سطوح گسیختگی باعث می شود که فاکتور ایمنی در یک شیب معین کمتر ولی دقیقتر ازمقادیر دست بالایی باشد که با روشهای بیش از حد ساده و قدیمی بدست می آید. در پایان مقاله نیز مثالی از تحلیل پایداری شیب های سنگی ارائه و نتایج با روشهای قدیمی مقایسه می گردد.