مقاله اثر تراكم و تاريخ كاشت بر عملكرد و اجزاي عملكرد شنبليله (.Trigonella foenum gracum L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران از صفحه ۲۶۵ تا ۲۷۴ منتشر شده است.
نام: اثر تراكم و تاريخ كاشت بر عملكرد و اجزاي عملكرد شنبليله (.Trigonella foenum gracum L)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شنبليله (.Trigonella foenum gracum L)
مقاله تراكم
مقاله تاريخ كاشت
مقاله عملكرد
مقاله شاخص برداشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ثقه الاسلامي محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي بنكدار خليل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعيين تاريخ كاشت و تراكم مناسب گياه شنبليله (Trigonella foenum gracum L.) در منطقه تربت جام آزمايشي در سال زراعي ۱۳۸۴-۱۳۸۳ انجام شد. طرح آزمايشي به صورت اسپليت پلات در قالب بلوك هاي كامل تصادفي با چهار تكرار بود. چهار سطح تاريخ كاشت (۹ اسفند، ۲۹ اسفند، ۲۰ فروردين و ۹ ارديبهشت) به عنوان فاكتور اصلي و چهار سطح تراكم (۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۴۰ بوته در متر مربع) به عنوان فاكتور فرعي انتخاب شد. نتايج آزمايش نشان داد كه بيشترين و كمترين عملكرد دانه (۸۸٫۳۴ و ۲۲٫۳ گرم بر متر مربع) به ترتيب مربوط به تاريخ كاشت هاي ۹ اسفند و ۹ ارديبهشت بود. همين تيمارها بيشترين و كمترين تعداد غلاف در بوته (۲۵٫۸ و ۶٫۸) و وزن هزاردانه (۱۲ و ۹٫۹) را نيز داشتند. كاشت ديرتر به دليل هم زماني مراحل گلدهي و تشكيل دانه با گرما و تاثير بيشتر بر ساختارهاي زايشي نسبت به رويشي سبب شد كه كمترين شاخص برداشت مربوط به تاريخ كاشت ۹ ارديبهشت باشد. همچنين تاخير در كاشت از طريق كاهش طول دوره رشد رويشي سبب كاهش معني دار ارتفاع بوته گرديد. در بين تراكم هاي مختلف، تراكم ۴۰ بوته در متر مربع بيشترين عملكرد دانه را توليد كرد. اثر متقابل تراكم و تاريخ كاشت بر هيچ كدام از صفات مورد بررسي معني دار نشد.