سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اکبر رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
امین فرنیا – استادیار زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
محمد شاهوردی – محقق ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بروجرد
خسرو استکی اورگانی – دانشجوی دکتری خاکشناسی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر تراکم بذر، فاصله ردیف و نوع چین بر بعضی خصوصیات کیفی بذر تولیدی شبدر ایرانی آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با آرایش اسپل یت فاکتوریل در دو سطح اصلی تراکم بذر (D4=10 ،D3=7 ،D2 =5 ،D1 =31 کیلوگرم بذر رد هکتار ) و فاصله ردیف شامل ۳۰=S1 و ۴۰=S2 و ۵۰=S3 سانتیمتر در سطح فرعی نوع چین در ۲۴ تیمار و ۳ تکرار به صورت مزرعه ای اجرا شد. سپس بذور به دست آمده از هر تیمار و تکرارهای مربوطه به آزمایشگاه برده و در قالب طرح کاملاً تصادفی درون ژرمیناتور جهت اندازه گیری فاکتورهای درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، متوسط جوانه زنی روزانه و شاخص بنیه بذر کشت گردید . نتایج حاصل نشان داد که در اعمال اثر متقابل سه جانبه تراکم بذر در فاصله ردیف در نوع چین د ر مورد صفات درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی در این اثرات سه جانبه بین تیمارها اختلاف معنیداری وجود ندارد . ولی در اعمال اثر متقابل سه جانبه در مورد صفت متوسط جوانه زنی روزانه در سطح α=۱% و صفت شاخص بنیه بذر بین تیمارها در سطح α=۱% اختلاف معنی داری وجود داش ته و در این آزمایش تیمار با تراکم بذر پنج کیلوگرم درهکتار در فاصله ردیف ۳۰ سانتیمتر در چین دوم بیشترین متوسط جوانه زنی روزانه و تیمار با تراکم بذر سه کیلوگرم در هکتار در فاصله ردیف ۴۰ سانتیمتر در چین دوم بیشترین بنیه بذر را داشت