سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید هاشم موسوی – دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (ملاثانی) اهواز
قدرت ا. . . فتحی – دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (ملاثانی) اهواز
خلیل عالمی سعید – دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (ملاثانی) اهواز
عبدالرضا سیاهپوش – دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (ملاثانی) اهواز

چکیده:

به منظور تعیین اثر تراکم بذر و میزان مصرف مناسب علف کش مولینیت در کشت مستقیم برنج بر کنترل علف هرز سوروف ( Echinochloa crus – galli) و عملکرد برنج، رقم LD 183، آزمایشی در مزرعه آموزشی و پژوهشی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین در سال ١٣٨٤ انجام شد . این آزمایش با استفاده از علف کش مولینیت در سه سطح (۳، ۵ و ۷ لیتر در هکتار )، همچنین تیمار شاهد (عدم مبارزه ) و تیمار وجین کامل دستی، که به عنوان سطوح عامل اصلی و تراکم بذر برنج، در سه سطح (۱۰۰، ۱۲۰ و ۱۴۰ کیلوگرم در هکتار ) به عنوان سطوح عامل فرعی در نظر گرفته شدند . آزمایش بصورت کرتهای یک بار خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی درچهار تکرار اجرا گردید . نتایج تحقیقات نشان داد که در بین سطوح مختلف علف کش و تراکم بذر، بیشترین عملکرد برنج (۵/۹۸ تن در هکتار) در تیمار مصرف ٥ لیتر علف کش و تراکم ١٢٠ کیلوگرم بذر در هکتار حاصل شد . از بین اجزاء عملکرد، تعداد دانه در خوشه حساسیت بیشتری به تراکم بذر و علف کش نشان داد . نتایج نشان میدهد که با افزایش میزان علف کش ، نه تنها باعث افزایش عملکرد برنج و کنترل مطلوب سوروف نشده، بلکه علاوه بر افزایش هزینه تولید و آلودگی محیط زیست، احتمالا بر رشد برنج اثر نامطلوب داشته است . همچنین افزایش تراکم بذر در گیاه زراعی، به دلیل بروز رقابت درون گونه ای از یک طرف و کندی رشد در اوایل کشت از ط رف دیگر، نتوانسته با سوروف رقابت نماید