سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

تیمور خندان بجندی – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
رئوف سید شریفی – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
محمد صدقی – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
رسول اصغری زکریا – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

به منظور مقایسه اثر تراکم های مختلف کاشت ( ۲۵، ۳۵ و ۴۵ بوته در متر مربع ) به عنوان کرت اصلی و باکتری رایزوبیوم همراه با کاربرد عناصر کم نیاز (رایزوبیوم، بدون رایزوبیوم و میکر و المنت همراه با رایزوبیوم ) به عنوان کرت فرعی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد نخود ، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه محقق اردبیلی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد که تراکم به طور معنی داری بر تعداد شاخه فرعی تاثیر داشت . بیشترین میزان آن در تراکم ۲۵ و کمترین میزان آن در تراکم ۴۵ بوته در متر مربع بود. اثر متقابل تراکم و باکتری بر افزایش تعداد نیام در شاخه فرعی معنی دار بود که بیشترین میزان آن درتراکم ۴۵ بوته همراه با عناصر کم نیاز و رایزوبیوم تعلق داشت. بیشترین عملکرد تک بوته در تراکم ۴۵ بوته و کمترین درتراکم ۳۵ بود . تلقیح با باکتری میانگین وزن دانه را به طور معنی داری افزایش داد به طوری که بیشترین وزن دانه در تیمار عناصر کم نیاز با باکتری رایزوبیوم مشاهده شد . اثر متقابل باکتری و تراکم بر عملکرد بیولوژیک معنی دار بود و بیشترین میزان آن درتراکم ۴۵ بوته همراه با میکرو المنت با باکتری بود . اثر متقابل تراکم و باکتری بر نیام پوک در بوته معنی دار بود و بیشترین تعداد آن در تراکم ۴۵ بوته و با تلقیح باکتری به دست آمد . اثر متقابل تراکم و باکتری بر روی شاخص برداشت معنی دار بود به طوری که بیشترین میزان آن در تراکم ۴۵ بوته بدون تلقیح باکتری مشاهده شد.