سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جواد سلطانی کاظمیس – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز
موسی مسکرباشی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید چمران اهواز
مجید نبی پور – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

به منظور بررسی اثر تراکم و رقم بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا در شرایط دیم این آزمایش به صورت فاکتوریل درچهار تکراردر منطقه عقیلی واقع در شمال شرقی خوزستان ( ۱۲۰ کیلومتری اهواز ) در سال زراعی ۸۵-۱۳۸۴ جرا گردید. در این آزمایش تراکم در سه سطح ۷۰ ، ۱۰۰ و ۱۴۰ بوته در متر مربع و سه رقم RGS و هایولا ۳۳۰ و هایولا ۶۰ مورد بررسی قرار گرفت . نتایج این تحقیق نشان داد که ارقام از نظر وزن هزار دانه ، تعداد شاخه بارور ، تعداد خورجین و تعداد دانه در خورجین و همچنین عملکرد ماده خشک و عملکرد اقتصادی اختلاف معنی داری دارند . هچنین اثر تراکم بر وزن هزار دانه ، تعداد شاخه بارور ، تعداد خورجین معنی دار بود. رقم RGS بعلت اینکه زودتر به گل رفت و توانست دوره رشد خود ر ا سریعتر طی کند از نظر تعداد شاخه بارور (۶۳۶/۲۷) تعداد خورجین در واحد سطح (۱۶۶۹۱) و تعداد دانه در خورجین (۲۳/۱۵۵) نسبت به بقیه ارقام برتری نشان داد. از نظر تراکم ، تراکم ۱۰۰ بوته در متر مربع عملکرد ماده خشک و عملکرد دانه ( ۲۳۶/۴۶ گرم در متر مربع ) بالاتری نس بت به تراکم ۷۰ و ۱۴۰ بوته در متر مربع داشت و توانست در این شرایط یک تناسب صحیح بین اجزای عملکرد ایجاد کند . با توجه به این شرایط ، رقم RGS با تراکم ۱۰۰ بوته در متر مربع برای کشت دیم در منطقه مورد بررسی پیشنهاد میگردد.