سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فاطمه حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه تبریز
سعید زهتاب سلماسی – اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز
عزیز جوانشیر – اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز
هوشنگ آلیاری – اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز

چکیده:

به منظور بررسی اثر تراکم بوته بر خصوصیات مرفولوژی وعملکرد گیاه دارویی نعناع فلفلی آزمایشی به صورت فاکتوریل بر مبنای بلوک ها ی کامل تصادفی با سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریزدر سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به اجرا گذاشته شد . در این بررسی اثر تراکم کاشت در چهار سطح (۸، ۱۲، ۱۶ و ۲۰ بوته در متر مربع ) برروی رشد ، عملکرد واسانس گیاه نعناع فلفلی در طی دوسال ارزیابی شد . نتایج واریانس مرکب دوساله نشان داد که تراکم بوته ، عملکرد تر ، عملکرد خشک ، درصد پوشش سبز وعملکرد اسانس را تحت تاثیر قرار داد ولی ارتفاع بوته وتعدادبرگ تحت تاثیر تراکم بوته قرار نگرفت. بیشترین عملکرد تر ، عملکرد خشک ، ارتفاع بوته ، درصد پوشش سبز وعملکرد اسانس در سال دوم تولید شد . در چین اول و در تراکم ۲۰ بوته در متر مربع بیشترین درصد پوشش سبز ودرتراکم ۸ بوته در مترمربع وچین اول کمترین درصد پوشش سبزحاصل شد.