سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مسعود رفیعی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
پیام پزشکپور – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
اشرف عالیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز
طیب ساکی نژاد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز

چکیده:

تعیین تراکم مناسب و انتخاب نوع رقم یکی از راههای افزایش عملکرد نخود زراعی می باشد. در هیمن راستا پژوهشی با هدف تعیین اثرات ۲۰۰۰ تراکم کاشت ۲۵، ۵۰ و ۷۵ بوته در مترمربع بر عملکرد دانه ، اجزا عملکرد و برخی صفات چهار رقم نخود سفید آرمان ، هاشم ، ILC482 و توده محل گریت در یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی سراب چنگایی خرم آباد در سال زراعی ۱۳۸۵-۱۳۸۴ انجام گرفت. بیشترین عملکرد دانه از ۵۶۶/۱ کیلوگرم در هکتار تراکم ۲۵ بوته در مترمربع حاصل گردید و با افزایش تر اکم، تعداد نیام در بوته ، تعداد دانه در نیام ، وزن صد دانه و عملکرد دانه به طور معنی داری کاهش یافت. اثر رقم بر کلیه صفحات مذکور معنی دار بود و ژنوتیپ ILC482 ظاهراً به علت زودرسی و تیپ رشدی نیمه گسترده بیشترین عملکرد دانه را تولید نمود. اثر متقابل رقم با تراکم بر عملکرد دانه معنی دار بود بطور کلی ۲۵ بوته در مترمربع و ژنوتیپ پیشرفته ILC482 بهترین وضعیت تولید دانه را به خود اختصاص دادند.